• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z. z

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Trebišov

Tel.: 056/672 4885             FAX: 056/672 6474             E-mail: ruvztv@uvzsr.sk           IČO: 17335434

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z. z.

Naša značka:                                      Vybavuje:                                           V Trebišove dňa:

2018/01059-01/IE                                 OPM/IE                                           13.07.2018

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia 

Z dôvodu explozívneho epidemického výskytu ochorení na osýpky v susediacom okrese Michalovce, správny orgán RÚVZ so sídlom v Trebišove podľa § 18 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zák.č.71/1967 Zb.) z vlastného podnetu  z a č í n a

 správne konanie vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia u obyvateľov okresu Trebišov podľa § 12 ods.2  zák.č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení (ďalej len zák.č.355/2007 Z.z.).  

Účelom správneho konania je zabezpečiť povinnosti  vyplývajúce zo zák. č. 355/2007 Z. z. na zamedzenie vzniku a šírenia  prenosného ochorenia osýpok u obyvateľov okresu Trebišov, o čom účastníkov konania upovedomuje podľa § 18 ods.3 zák.č.355/2007 Z.z..

                                                                                          MUDr. Terézia Konevičová, MPH, v.r.

                                                                                                  regionálna hygienička

Vyvesené dňa: 13.07.2018                                           Zvesené dňa:..................................


Zoznam aktualít

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z.Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z.
Postavenie a pôsobnosť DHZO v integrovanom záchrannom systéme a spolupráca s jednotkami HaZZPostavenie a pôsobnosť DHZO v integrovanom záchrannom systéme a spolupráca s jednotkami HaZZ
Verejná vyhláška    Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z. zVerejná vyhláška Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z. z
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voličaVoľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča
Választások a helyi önkormányzati szervekbe - Tájékoztatás a választók számáraVálasztások a helyi önkormányzati szervekbe - Tájékoztatás a választók számára
Navždy nás opustili - 2018Navždy nás opustili - 2018
Pribudol nám nový občan - 2018Pribudol nám nový občan - 2018
Navždy nás opustili - 2017Navždy nás opustili - 2017
Pribudol nám nový občan - 2017Pribudol nám nový občan - 2017
Navždy nás opustili - 2016Navždy nás opustili - 2016

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: