• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
1

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody krajiny v znení neskorších predpisov

OBEC VEĽKÝ KAMENEC, 076 36

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

SSStreVeľký Kamenec

68/2018

Bc. Makóová

20.02.2018

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR

č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody krajiny v znení neskorších predpisovV súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ: Štefan Holík, č.d. 299, Veľký Kamenec

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín – krovité porasty náletových drevín o rozlohe 120 m2 rastúce na pozemku parc.

. KN-C 1938/1 druh pozemku- zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 95 k.ú. Veľký Kamenec intravilán obce. Pozemok na ktorom dreviny rastú je vo vlastníctve Obce Veľký Kamenec.

žiadosť doručená: 20.02.2018

dôvod výrubu drevín: vyčistenie cestnej priekopy od náletových drevín .

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti písomne alebo elektronicky na adresu obecstredasu@centrum.sk v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.

A t t i l a  N a g y

starosta obce

Zoznam aktualít

Pribudol nám nový občan - 2018Pribudol nám nový občan - 2018
Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR         č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody krajiny v znení neskorších predpisovUpovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody krajiny v znení neskorších predpisov
Navždy nás opustili - 2018Navždy nás opustili - 2018
Pribudol nám nový občan - 2015Pribudol nám nový občan - 2015
Navždy nás opustili - 2015Navždy nás opustili - 2015
Pribudol nám nový občan 2016Pribudol nám nový občan 2016
Navždy nás opustili - 2016Navždy nás opustili - 2016
Navždy nás opustili - 2017Navždy nás opustili - 2017
Pribudol nám nový občan - 2017Pribudol nám nový občan - 2017

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: