• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z.

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA     so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov

Tel: 056/6724885           FAX : 056/672 6474               E-mail: ruvztv@uvzsr.sk               IČO: 17335434

Číslo: A/2018/01059-02/IE                                                                              Trebišov: 13.07.2018 

Verejná vyhláška,

ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam                    podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z.

R O Z H O D N U T I E 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod  zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. d) a f) zák.č.355/2007 Zb., § 5 ods. 1 písm. a) a ods. 2  vyhl. MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v platnom znení (ďalej len vyhl.č.585/2008 Z.z.) v spojení s Prílohou č. 2, časť A, bod 2. tejto vyhlášky  a podľa  Aktualizovaného usmernenia hlavného hygienika SR k Akčnému plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v SR                     č.  OE/5612/2017 zo dňa 02.08.2017, Akčného plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v SR uverejnenom vo vestníku  MZ SR v bode č.1, čiastka 1- 4, ročník 56 zo dňa 15.01.2008  a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) na základe aktuálnej mimoriadnej epidemiologickej situácie z dôvodu explozívneho  epidemického  výskytu  ochorení  na  osýpky  v  susediacom  okrese  Michalovce  n a r i a ď u j e  tieto:

o p a t r e n i a :

          Všetky fyzické osoby s pobytom v okrese Trebišove, ktoré dovŕšili prvý deň 15. mesiaca

života až do 18 rokov veku podliehajúce povinnému pravidelnému očkovaniu osôb                        po dosiahnutí určeného veku (podľa očkovacieho  kalendára pre povinné pravidelné očkovanie detí),  ktoré nemajú úplné očkovanie proti osýpkam  vzhľadom na vek a ktoré  vôbec nie sú očkované proti osýpkam sú   p o v i n n é :

1.        podrobiť sa lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho  lekára, ktorý bude spočívať v posúdení zdravotnej spôsobilosti na výkon očkovania proti osýpkam;

2.        podľa pokynov ošetrujúceho lekára podrobiť sa povinnému očkovaniu proti osýpkam.

Termín: ihneď po zverejnení rozhodnutia

Podľa § 51 ods.3 zák.č.355/2007 Z.z. ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností podľa odsekov 1 a 2 zástupca dieťaťa.

Podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku sa vylučuje odkladný účinok prípadne podaného odvolania, a to z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, spočívajúceho v ochrane zdravia ľudí pred nebezpečenstvom šírenia prenosného ochorenia. 

Súčasne sa odporúča ďalším fyzickým osobám, najmä fyzickým osobám v ročníkoch narodenia 1968 až 1985, absolvovanie očkovania proti osýpkam na vlastnú žiadosť podľa pokynov všeobecného lekára.

O d ô v o d n e n i e :

Vyššie uložené opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia osýpky           sa nariaďujú z dôvodu aktuálnej mimoriadnej epidemiologickej situácie pre explozívny epidemický výskyt ochorení na osýpky v susediacom okrese Michalovce. Osýpky patria k najnákazlivejším prenosným ochoreniam, ktoré sa rýchlo šíria vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. Zároveň patria medzi najzávažnejšie ochorenia najmä v detskom veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú pneumónie, bronchopneumónie, encefalitídy a otitídy. Najúčinnejším preventívnym opatrením je očkovanie, nakoľko na liečbu osýpok nie je dostupný účinný liek.

Na základe týchto skutočností  bolo nutné v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) a ods. 2                        a Prílohou č. 2, časť A, bod 2. vyhl. MZ SR č. 585/2008 Z.z., a podľa § 12 ods. 1 písm. a), ods. 2

písm. d) a f) zák. č. 355/2007 Z.z. nariadiť doočkovanie osôb proti osýpkam v rámci  pravidelného povinného očkovania, t.j. aktívnu imunizáciu  a lekársky dohľad spočívajúci v posúdení zdravotnej spôsobilosti na výkon očkovania proti osýpkam. 

Opatrenia boli nariadené v súlade s Aktualizovaným usmernením hlavného hygienika SR k Akčnému plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v SR č. OE/5612/2017  zo dňa  02.08.2017  a podľa Akčného plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v SR uverejnenom vo vestníku MZ SR v bode č.1, čiastka 1-4, ročník 56 zo dňa

15.01.2008

Podľa § 51 ods. 1 písm. a) b) c) d), ods. 3 zák. č. 355/2007 Z. z. sú fyzické osoby povinné plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 cit. zákona nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva, spolupracovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva pri plnení opatrení, oznámiť neodkladne ošetrujúcemu lekárovi a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva všetky okolnosti dôležité na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení               a poskytovať informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie, podrobiť sa v súvislosti                      

s predchádzaním prenosným ochoreniam lekárskym vyšetreniam a diagnostickým skúškam, ktoré nie sú spojené s nebezpečenstvom pre zdravie, preventívnemu podávaniu protilátok a iných prípravkov, povinnému očkovaniu, liečeniu prenosných ochorení, izolácii a karanténnym opatreniam, ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností podľa odsekov 1 a 2 zástupca dieťaťa.

Podľa § 13 ods. 1 vyhl. MZ SR č. 585/2008 Z. z. očkovanie osôb vykonáva lekár na základe preskripčného obmedzenia alebo ním poverená sestra po posúdení aktuálneho zdravotného stavu očkovanej osoby a po zhodnotení možných dočasných alebo trvalých kontraindikácií očkovania podľa písomnej informácie pre používateľa lieku a súhrnu charakteristických vlastností lieku.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany verejného zdravia potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a nariadiť opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia v zmysle citovaných predpisov. 

Vylúčenie odkladného účinku rozhodnutia vyplýva z dôvodu zamedzenia šírenia vysoko nákazlivého vírusového ochorenia.

P o u č e n i e :

 Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam musí byť vyvesená v súlade s § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. na úradnej tabuli RÚVZ so sídlom v Trebišove.

 Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb.  možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní  odo dňa jeho doručenia odvolanie na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, na adresu uvedenú v záhlaví rozhodnutia.

            Z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu a to ochrany verejného zdravia,                      na zníženie možnosti vzniku a nebezpečenstva šírenia prenosnej choroby sa podľa § 55 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. vylučuje odkladný účinok  odvolania. V súlade s  § 55 ods. 3 zák.                   č. 71/1967 Zb.  sa proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku nemožno  odvolať. 

 Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom  podľa tretej časti Správneho súdneho poriadku zák. č.162/2015 Z.z..

Toto rozhodnutie  je vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 07501 Trebišov. Rozhodnutie  je umiestnené na webovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove www.ruvztv.sk.

Posledný deň vyvesenia  sa považuje za deň doručenia podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb..

Vybavuje: 

Referát infekčnej epidemiológie a nozokomiálnych nákaz  tel. č.: 0918 680 305, 056/6724993

Na vedomie:

1.   Mestá a obce v okrese Trebišov

2.   Zdravotnícke zariadenia všeobecného lekárstva pre deti a dorast v okrese Trebišov

3.   Zdravotnícke zariadenia všeobecného lekárstva pre dospelých v okrese Trebišov

4.   Všeobecná zdravotná poisťovňa

5.   Zdravotná poisťovňa Dôvera

6.   Zdravotná poisťovňa Union

7.   Okresný úrad Trebišov

8.   Úrad verejného zdravotníctva SR

9.   Lekár Košického samosprávneho kraja

                                                                                                                  MUDr. Terézia Konevičová, MPH, v.r.

                                                                                                  regionálna hygienička 

Vyvesené dňa: 13.07.2018                                                    Zvesené dňa: ................................


Zoznam aktualít

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z.Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z.
Postavenie a pôsobnosť DHZO v integrovanom záchrannom systéme a spolupráca s jednotkami HaZZPostavenie a pôsobnosť DHZO v integrovanom záchrannom systéme a spolupráca s jednotkami HaZZ
Verejná vyhláška    Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z. zVerejná vyhláška Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z. z
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voličaVoľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča
Választások a helyi önkormányzati szervekbe - Tájékoztatás a választók számáraVálasztások a helyi önkormányzati szervekbe - Tájékoztatás a választók számára
Navždy nás opustili - 2018Navždy nás opustili - 2018
Pribudol nám nový občan - 2018Pribudol nám nový občan - 2018
Navždy nás opustili - 2017Navždy nás opustili - 2017
Pribudol nám nový občan - 2017Pribudol nám nový občan - 2017
Navždy nás opustili - 2016Navždy nás opustili - 2016

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: